Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffithjones.ysgolccc.cymru


Ysgol Griffith Jones

Siarter Iaith

 

 

 Celt                    Siarter Iaith

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i wylio'r clip fideo
Dwy Iaith, dwywaith y dewis!   
Ein nod fel sir yw ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau.

Amcanion

 

 • Sicrhau fod holl rhanddeiliad yr ysgol yn ymwybodol o’n gweledigaeth ‘Mae’r iaith Gymraeg yn eiddo i ni gyd.’
 • Codi proffil y defnydd o'r Gymraeg o gwmpas yr ysgol.
 • Mae’r Cyngor Ysgol wrth hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.
 • Mae gennym gynllun datblygu clir ar gyfer hyrwyddo'r siarter.
 •  Rydym yn defnyddio'r gwaelodlin fel man cychwyn i asesu effaith

 

Sut?

 

Rydym yn:-

 

 • Dathlu ac annog.
 • Mae’r Cyngor Ysgol yn chwarae rhan allweddol wrth hybu'r iaith o gwmpas yr ysgol.
 • Defnyddio'r cymeriad 'Celt' ym mhob dosbarth.
 • Hyrwyddo gweithgareddau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth e.e. Eisteddfod.
 • Ymwelwyr e.e. celf, cerddoriaeth, barddoniaeth, chwaraeon.
 • Defnyddio technoleg ddigidol.
 • Atgyfnerthu'r angen i'r ddwy olwyn weithredu!

 

Beth yw'r manteision?

 

 • Mae'n haws i'r rhai sy'n siarad dwy iaith i ddysgu ieithoedd eraill.
 • Mae ymchwil hefyd yn pennu bod disgyblion dwyieithog yn dueddol o wneud yn well mewn pynciau eraill yn yr ysgol.
 • Mae mwy o swyddi nag erioed o'r blaen yng Nghymru yn gofyn am sgiliau dwyieithog. Mae'r Gymraeg yn ased gwerthfawr yn y gweithle
 • Ar gyfartaledd, mae plant dwyieithog yn cyflawni canlyniadau profion Saesneg uwch ac arholiadau na phlant sy'n siarad un iaith yn unig.

 

Rôl y llywodraethwyr

 

Mae ein corff Llywodraeth yn:-

 

 • Cymryd rhan weithredol yn ei weithredu. Mae gennym lywodraethwr penodedig ar gyfer cefnogi Siarter Iaith
 • Cefnogi'r Cyngor Ysgol.
 • Defnyddio'r iaith Gymraeg lle bo modd yn ystod ymweliadau ysgol.
 • Dathlu llwyddiannau ysgol.
 • Mynychu gweithgareddau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg.
 • Cefnogi Cyngor yr Ysgol wrth hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned leol.

 

CAM 1 - EFYDD

 

 • Mae'r disgyblion yn ymwybodol o'r siarter.
 • Fe'i cynhwysir ar agenda Cyngor yr Ysgol yn gyson.
 • Hysbyswyd y rhieni am y Siarter.
 • Rhoddir cyfarwyddyd i rieni ar sut / ble i ddysgu Cymraeg yn y gymuned.
 • Mae gan y llywodraethwyr rôl weithredol wrth gefnogi'r siarter gydag un rôl arweiniol llywodraethwyr penodol.
 • Mae'r gweithlu'n cydweithio i hyrwyddo gweledigaeth yr ysgol ar gyfer hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.
      

IMG 3422 IMG 2476