Contact us

Ysgol Griffith Jones
Station Road, St. Clears
Carmarthenshire, SA33 4BT

Tel:01994 230 589
Email:admin@griffithjones.ysgolccc.cymru


Ysgol Griffith Jones

 

Mai / May

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd  - Arddangosfa o’r eitemau yn Neuadd Pontyberem 4.00-6.00yh (£1 tâl mynediad

2

Urdd Art & Craft Competition

Exhibition of entries at Pontyberem Hall

4.00-6.00pm (£1 Adult entry fee)

Gwasanaeth Dosbarth BECA

3

BECA Class Assembly

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl2-6

7-14

National Reading & Numeracy Tests Yrs2-6

Ffair Lyfrau yn y neuadd – 3.15-4.15pm

14-16

Book Fair in the hall – 3.15-4.15pm

Athletau Dyfed yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin - 5.00-7.00yh

15

Dyfed Athletics in Carmarthen Leisure Centre - 5.00-7.00pm

Ymarfer Côr Proms Bl6

Neuadd Ddinesig San Pedr

16

Yr6 Proms Choir Practice

St Peter’s Civic Hall

Cyfarfod CRAFf 7.00yh

16

PTFA meeting 7.00pm

Diwrnod Gwisg eu Hunain – casglu tuag at Gŵyl Canol Dre

17

Own Clothes Day – collecting towards Gŵyl Canol Dre Festival

Cystadleuaeth Criced yr Urdd - Bl4

20

Yr4 Urdd Cricket Competition

GWYLIAU HANNER TYMOR   27/05/19- 31/05/19     HALF-TERM HOLIDAY

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro
Urdd National Eisteddfod – Cardiff Bay
y canlynol yn cystadlu / the following competing:

Dydd Llun/Monday 27/05/19 @ 7.45yb/am Grŵp Dawnsio Gwerin Bl 3a4 / Yr 3&4 Folk Dancing Group

Dydd Llun/Monday 27/05/18 @ 10.30yb/am CogUrdd – Rhys Pearce

Dydd Mawrth/Tuesday 28/05/19 @9.45yb/am- Grŵp Dawnsio Gwerin Bl 5&6 / Yr 5&6 Folk Dancing Group

Mehefin / June

Ymarfer Côr Proms Bl6

Neuadd Ddinesig San Pedr

3

Yr6 Proms Choir Practice

St Peter’s Civic Hall

Gwasanaeth Dosbarth GWENLLIAN

7

GWENLLIAN Class Assembly

Nyrs yr Ysgol yn sgrinio plant Derbyn

10&11

School Nurse screening Reception pupils

Cyngerdd Côr y Proms 7.00yh – Theatr Ffwrnes, Llanelli  (Swyddfa Docynnau  0345 226 3510)

11

Proms Choir Concert 7.00pm – Ffwrnes Theatre, Llanelli (Box Office 0345 226 3510)

Noson i rieni disgyblion newydd (Bl6)

Ysgol Dyffryn Taf 6.00yh

12

Ysgol Dyffryn Taf new intake parents meeting (Yr6) 6.00pm

Mabolgampau Ysgol

Disgyblion Derbyn-Bl2 yn y bore (10.00yb)

 Disgyblion Bl 3-6 yn y prynhawn (1.15yh)

13

School Sports

Reception-Yr2 pupils in the morning (10.00am)

Yrs 3-6 pupils in the afternoon (1.15pm)

Gwasanaeth Dosbarth ARTHUR

14

ARTHUR Class Assembly

Sioe Sanclêr

15

St Clears Show

Ymweliad Bl5 ag Ysgol Bro Myrddin

19

Yr5 visit to Ysgol Bro Myrddin

Casgliad Bag2School

20

Bag2School Collection                

Gwasanaeth Dosbarth CULHWCH

28

CULHWCH Class Assembly

Gorffennaf / July

Mabolgampau Dosbarth NON - 10.00yb

(Disgyblion Meithrin)

Gofynnwn yn garedig i bob plentyn rhan-amser i fynychu’r sesiwn fore os gwelwch yn dda.

5

 

10.00am - NON Class Sports

(Nursery pupils)

We kindly ask all part-time pupils to attend the morning session please.

Ymweliad Bl6 ag Ysgol Bro Myrddin

4&5

Yr6 visit to Ysgol Bro Myrddin

Ymweliad Bl6 ag Ysgol Dyffryn Tâf

4&5

Yr6 visit to Dyffryn Tâf School

7.00yh - Noson i Rieni Bl6 - Ysgol Bro Myrddin

4

7.00pm - Yr6 Parents Evening - Ysgol Bro Myrddin

6.00yh - Barbeciw Bl6 yn Ysgol Dyffryn Taf

4

6.00pm - Yr6 Barbecue - Ysgol Dyffryn Taf

Ymweliad Bl5 ag Ysgol Dyffryn Taf

12

Yr5 visit to Ysgol Dyffryn Taf

Gŵyl Canol Dref yng Nghaerfrddin

(Siarter Iaith)

13

Gŵyl Canol Dre Festival in Carmarthen

(Welsh Language Charter)

Gwasanaeth Gadael Bl6 & Diwrnod ola’r tymor

19

Yr6 Leavers’ Service & Last day of term

Dydd Llun - Diwrnod HMS

22

Monday - INSET

Medi / September

Dydd Llun - Diwrnod HMS - dim ysgol i blant

2

Monday - INSET - no school for children

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor yr Hydref

3

Tuesday - Autumn Term commences

Hydref / October

Ffotograffydd Finesse

(lluniau unigol, grŵp a teuluoedd)

17

Finesse Photographer

(individual, group and family photos)

 

 

TYMOR Y GWANWYN 

2019

SPRING TERM

Ionawr / January

Cystdleuaeth CogUrdd – Rownd 1 yn yr ysgol

24

CogUrdd Competition – Round 1 in school

Gwasanaeth Dosbarth:  MYRDDIN

25

Class Assembly:  MYRDDIN

Cystadleuaeth CogUrdd – Rownd 2 yn yr ysgol

28

CogUrdd Competition – Round 2 in school

Trip‘Taith Afon’:  Dosbarth RHIANNON

31

‘River Trip’:  RHIANNON Class

Chwefror / February

Trip ‘Taith Afon’:  Dosbarth PWYLL a BRANWEN

1

‘River Trip’:  PWYLL & BRANWEN Classes

6.30yh - Lawnsiad ‘Ffrindiau Dementia’ ardal Sanclêr’ yn neuadd yr ysgol gyda’r côr yn perfformio

1

6.30pm - St Clears area ‘Dementia Friends’ Launch - school choir performing

Diwrnod Diogelwch ar y We

5

Internet Safety Day

Trip ‘Taith Afon’:  Dosbarth MYRDDIN

8

‘River Trip’:  MYRDDIN Class

Dydd Miwsig Cymru

8

Welsh Language Music Day

Gwasanaeth Dosbarth:  RHIANNON

8

Class Assembly:  RHIANNON

Cystadleuaeth Rhanbarthol CogUrdd

Dyddiad a lleoliad i’w gadarnhau

11 neu/or 18

County CogUrdd Competition

Date and venue to be confirmed

GWYLIAU HANNER TYMOR

25/02-01/03/19

HALF TERM HOLIDAY

Mawrth / March

Dathlu Gŵyl Dewi: y plant i wisgo Gwisg Gymreig

4

Celebrating St David’s Day: the children to wear Welsh Costume

Dathlu Diwrnod y Llyfr

7

Celebrating World Book Day

Gwasanaeth Dosbarth:  DEWI

8

Class Assembly:  DEWI

Rhagbrofion Canu: Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 Tâl mynediad i Oedolion)

12

Singing Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Rhagbrofion Llefaru:  Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 tâl mynediad i oedolion)

13

Reciting Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Eisteddfod Cylch Cwm Taf (gan gynnwys holl cystadleuthau dawns) - Ysgol Griffith Jones 9.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

16

Cwm Taf Area Eisteddfod (including all dance competitions) - Ysgol Griffith Jones 9.00am

(£4.00 adult entry fee)

Sioe i’r ysgol gyfan – ‘Pinocchio’

22

Whole school show - ‘Pinocchio’

Eisteddfod Ddawns yr Urdd Rhanbarth Gorllewin Myrddin Cynradd ac Uwchradd:

Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 5.00yh

(£4.00 tâl mynediad i oedolion)

25

Urdd Primary & Secondary County Dancing Competition: QE High School, Carmarthen - 5.00pm

(£4.00 adult entry fee)

Gŵyl Offerynnol yr Urdd (pob cystadleuaeth offerynnol yr Eisteddfod):  10.00yb yn Neuadd Pontyberem (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

29

Urdd Instrumental Festival (for every Eisteddfod instrumental competition): Pontyberem Hall – 10.00am

(£4.00 adult entry fee)

Eisteddfod Cynradd Rhanbarth Gorllewin Myrddin:  Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 9.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

30

County Primary Eisteddfod:  

QE High School, Carmarthen, 9.00am

(£4.00 adult entry fee)

Ebrill/April

Cystadleuaeth Trawsgwlad i Ysgolion Cynradd Dyfed ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

4

Dyfed Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Gweithdai a chyngerdd gyda’r ‘Welsh Whisperer’

5

‘Welsh Whisperer’ Workshops and concert

Noson Rieni

8+9

Parents’ Evening

Diwrnod Ola’r Tymor

12

Last Day of Term

GWYLIAU’R PASG

13-28/04/19

EASTER HOLIDAYS

Dydd Llun - Diwrnod HMS - dim ysgol i blant

29

Monday - INSET - no school for children

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor yr Haf

30

 Tuesday - Summer Term commences

Tymor yr Hydref / Autumn Term

MEDI / SEPTEMBER

Clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol wythnosol i ddisgyblion  Bl 3-6 yn dechrau 

(gorffen ar 27/11/18)

11

Weekly after-school activity clubs for Yrs 3-6 pupils commence

(finish on 27/11/18)

Gwersi nofio dyddiol i blant Bl 4

19-28

Daily swimming lessons for Yr4 pupils

Trawsgwlad Ysgolion Cynradd Sir Gâr ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

20

Carmarthenshire Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Ffotograffydd Finesse 8.45yb

(Lluniau unigol, grŵp a teuluoedd - croeso i siblingiaid o bob oed i gael eu lluniau i’w tynnu.)

24

Finesse Photographer 8.45am

(Individual, group and family photos - older and younger siblings are welcome to have their photo taken.)

Bore Coffi Macmillan

Neuadd yr Ysgol -10.00yb

28

Macmillan Coffee Morning

School Hall - 10.00am

Rygbi’r Urdd Bl5&6 – Clwb y Cwins, Abergwili

28

Yr5&6 Urdd Rugby Tournament – Abergwili

 

 

 

HYDREF / OCTOBER

Brechiad Ffliw – Disgyblion Derbyn, 1, 2, 3,4,5,6

1

Flu Vaccine – Reception, 1, 2, 3, 4, 5 & 6 pupils

 Pêl-droed Cymysg yr Urdd Bl5&6,

Ysgol Maes y Gwendraeth

11

Urdd Mixed Football Competition,

Ysgol Maes y Gwendraeth

Ffair Lyfrau yn y neuadd – 3.00-4.15pm

9-11

Book Fair in the hall – 3.00-4.15pm

Nosweithiau Rieni

15+16

Parents Evenings

 Pêl-droed yr Urdd i Ferched Bl5&6

Ysgol Maes y Gwendraeth

16

Yr5&6 Girls Urdd Football Tournament

Ysgol Maes y Gwendraeth

Gwasanaeth Diolchgarwch - casglu at elusen

19

Thanksgiving Service - collection for charity

Gala Nofio yr Urdd - Caerfyrddin

22

Urdd Swimming Gala - Carmarthen

Gwersyll Pentywyn (Bl6)

22-26

Pendine Camp (Yr6)

Diwrnod HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion

26

INSET Day - School closed for pupils

HANNER TYMOR     29/10- 02/11      HALF TERM

 

 

 

TACHWEDD / NOVEMBER

Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Bl5&6

Y Pod, Caerfyrddin

8

Yr5&6 Urdd Netball Tournament

The Pod, Carmarthen

Sioe Theatr y Lyric – Bl2-6 Ffrwd Gymraeg

(Dyddiad i’w gadarnhau)

15

Lyric Theatre Show – Yrs2-6 Welsh Stream

(Date to be confirmed)

Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

29

Urdd Gymnastic Competition

Bingo Ben

yn neuadd yr ysgol, drysau’n agor  6.30yh

29

Bingo Ben

in the school hall, doors open 6.30pm

RHAGFYR / DECEMBER

Ffair Nadolig CRAFf

7

PTFA Christmas Fayre

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

11

Christmas Concert (6.00pm)

Cyngerdd Nadolig (1.30yh)

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda.

12

Christmas Concert (1.30pm)

All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please.

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

12

Christmas Concert (6.00pm)

Sioe Theatr y Torch - Dosb:  OLWEN & MYRDDIN

14

Torch Theatre - Class: OLWEN & MYRDDIN

Parti Nadolig Meithrin-Bl2

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda.

Pawb i wisgo dillad eu hunain / dillad parti.

17

Nursery-Yr2 Christmas Party

All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please.

Everyone to wear own clothes / party clothes.

Cinio Nadolig

19

Christmas Dinner

Sioe Nadolig Martyn Geraint yn Theatr y Lyric

Disgyblion  Meithrin i Fl1

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y BORE os gwelwch yn dda.

20

Martyn Geraint Christmas Show at The Lyric

Nursery to Yr1 pupils

All part-time pupils to attend the MORNING session please.

Parti Nadolig Bl3-6

Pawb i wisgo dillad eu hunain /dillad parti.

20

Yr3-6 Christmas Party

Everyone to wear own clothes / party clothes.

Diwrnod ola’r tymor

ysgol yn cau ar gyfer GWYLIAU’R NADOLIG

21

Last day of term

school breaks for CHRISTMAS HOLIDAYS

 

 

 

IONAWR 2019 JANUARY

Diwrnod HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion

7

INSET Day - School closed for pupils

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor y Gwanwyn

8

Tuesday - Spring Term commences