School Calendar

TYMOR YR HYDREF 2022 AUTUMN TERM

DYDDIADAU I’W COFIO  /  DATES TO REMEMBER

TACHWEDD / NOVEMBER
Gwersi nofio dyddiol i ddisgyblion Bl 47-25Daily swimming lessons for Yr4 pupils
Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Bl5&6 Y Pod, Caerfyrddin11Yr5&6 Urdd Netball Tournament The Pod, Carmarthen
Ymweliad i Theatr y Lyric i weld sioe – Bl 3 i 6 (Ni fydd disgyblion Bl4 yn mynychu gwersi nofio ar y diwrnod yma)14Visit to The Lyric Theatre to see a show – Yrs 3 to 6 (Yr4 pupils will not be attending swimming lessons on this day)
Diwrnod Plant Mewn Angen – disgyblion i wisgo pyjamas i’r ysgol am gyfraniad i’r apêl.18Children in Need Day – pupils to wear pyjamas to school for a contribution to the appeal.
Bingo Ben a Raffl Fawr CRAFf yn Neuadd yr Ysgol – drysau’n agor am 6.00yh, dechrau chwarae am 7.00yh.24PTFA Bingo Ben and Grand Raffle in the School Hall – doors open at 6.00pm, eyes down at 7.00pm
   
RHAGFYR / DECEMBER
Ffair Nadolig CRaFf yn Neuadd yr Ysgol – 3.30-6.30yh2PTFA Christmas Fayre in the School Hall – 3.30-6.30pm
Cyngherddau Nadolig Bydd pob plentyn o flynyddoedd 1 i 6 yn cymryd rhan yn y sioeau.13+14Christmas Concerts Every child from Year 1 to Year 6 will take part in the shows.
Cyngerdd Nadolig (6.00yh)13Christmas Concert (6.00pm)
Cyngerdd Nadolig (1.30yh)14Christmas Concert (1.30pm)
Cyngerdd Nadolig (6.00yh)14Christmas Concert (6.00pm)
Gwasanaeth Nadolig Dosbarthiadau NON (Meithrin) a BECA (Derbyn)16 yb/amChristmas Assembly NON (Nursery) & BECA (Reception) Classes
Cinio Nadolig Pawb i wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol.16Christmas Dinner Everyone to wear a Christmas jumper to school.
Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen (Meithrin-Bl2) Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda. Pawb i wisgo dillad eu hunain / dillad parti.19Foundation Phase (Nursery-Yr2) Christmas Party All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please. Everyone to wear own clothes / party clothes.
Parti Nadolig CA2 (Bl3-6) Pawb i wisgo dillad eu hunain /dillad parti.20KS2 (Yr3-6) Christmas Party Everyone to wear own clothes / party clothes.
Diwrnod ola’r tymor ysgol yn cau ar gyfer GWYLIAU’R NADOLIG22Last day of term school breaks for CHRISTMAS HOLIDAYS
Diwrnod HMS – Ysgol ar gau i ddisgyblion23INSET Day – School closed for pupils
   
IONAWR 2023 JANUARY
Dydd Llun – Dechrau Tymor y Gwanwyn9Monday – Spring Term commences

Ionawr / January
Kerbcraft, hyfforddiant ‘Diogelwch y Ffordd’, yn cychwyn i ddisgyblion Bl123Kerbcraft, ‘Road Safety’ training, commences for Yr1 pupils
Cyfarfod CRAFf – 5.00yh24PTFA meeting – 5.00pm
Chwefror / February
Trip Dosbarth Branwen i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth – i adael yr ysgol am 10.00yh, dychwelyd erbyn 5.00yh6Dosbarth Branwen Trip to the National Library in Aberystwyth – to leave school at 10.00am, returning by 5.00pm
Dydd Mawrth – Diwrnod Diogelwch ar y We6Tuesday – Internet Safety Day
Gŵyl Offerynnol Rhanbarthol yr Urdd (pob cystadleuaeth offerynnol yr Eisteddfod):  9.30yb yn Neuadd Pontyberem (£5.00 tâl mynediad i oedolion)7Urdd County Instrumental Festival (for every Eisteddfod instrumental competition):  in Pontyberem Hall – 9.30am.  (£5.00 adult entry fee)
Dydd Gwener – Dydd Miwsig Cymru9Friday – Welsh Language Music Day
GWYLIAU HANNER TYMOR12-16HALF TERM HOLIDAY
Eisteddfod yr Urdd – Cylch Cwm Taf / Cwm Taf Area Eisteddfod
Dydd Mercher – Rhagbrofion Canu Unigol – i ddechrau am 1.30yh yn Ysgol Griffith Jones21Wednesday – Individual Singing Prelims – to start at 1.30pm in Ysgol Griffith Jones
Dydd Gwener – Rhagbrofion Llefaru Unigol – i ddechrau am 1.30yh yn Ysgol Griffith Jones 23Friday – Individual Reciting Prelims – to start at 1.30pm in Ysgol Griffith Jones
Dydd Sadwrn – Eisteddfod Cylch Cwm Taf yn Ysgol Griffith Jones 9.00yb (£5.00 tâl mynediad i oedolion)24Saturday – Cwm Taf Area Eisteddfod in Ysgol Griffith Jones 9.00am (£5.00 adult entry fee)
Mawrth / March
Dydd Gwener – Dathlu Gŵyl Dewi: y plant i wisgo Gwisg Gymreig1Friday – Celebrating St David’s Day: the children to wear Welsh Costume
Dydd Iau – Dathlu Diwrnod y Llyfr – y plant i wisgo fel cymeriad allan o lyfr Cymraeg7Thursday – Celebrating World Book Day – children to dress up as a character from a Welsh book
Dydd Sadwrn – Eisteddfod Cynradd Rhanbarth Gorllewin Myrddin:   yn Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin – 9.00yb.  (£5.00 tâl mynediad i oedolion)9Saturday – Urdd County Primary Eisteddfod:  in Ysgol Bro Myrddin, Carmarthen, 9.00am. (£5.00 adult entry fee)
Nos Lun, Nos Fawrth a Nos Fercher – Nosweithiau Rhieni18+19+20Monday, Tuesday & Wednesday evenings – Parents Evenings
Dydd Gwener – Diwrnod Ola’r Tymor22Friday – Last Day of Term
GWYLIAU’R PASG25/03-05/04/24EASTER HOLIDAYS
Ebrill / April
Dydd Llun – Diwrnod HMS – dim ysgol i blant8Monday – INSET Day – no school for children
Tîm Nyrsio’r Ysgol yn sgrinio disgyblion Derbyn9+10School Nursing Team screening Reception pupils
Dydd Mercher – Eitemau cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd i ddod mewn i’r ysgol24Wednesday – Urdd Art & Craft entries to be brought to school
Beirniadu Rhanbarthol Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd 29County Judging of Urdd Art & Craft Competitions
Mai / May
Beirniadu Cenedlaethol Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd2+3National Judging of Urdd Art & Craft Competitions
Gŵyl y Banc – ysgol ar gau6Bank Holiday – school closed
GWYLIAU HANNER TYMOR – 27-31/05/24 – HALF TERM HOLIDAY Eisteddfod yr Urdd Maldwyn
Mehefin / June
Dydd Llun – pawb nôl yn yr ysgol3Monday – everyone back in school
   
    Byddwn yn ychwanegu dyddiadau pellach wrth i’r tymor fynd yn ei flaen.      We will add further dates as the term progresses.