Dyddiadur Ysgol

TYMOR YR HYDREF 2022 AUTUMN TERM

DYDDIADAU I’W COFIO  /  DATES TO REMEMBER

Diweddariad / Update

TACHWEDD / NOVEMBER
Gwersi nofio dyddiol i ddisgyblion Bl 47-25Daily swimming lessons for Yr4 pupils
Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Bl5&6 Y Pod, Caerfyrddin11Yr5&6 Urdd Netball Tournament The Pod, Carmarthen
Ymweliad i Theatr y Lyric i weld sioe – Bl 3 i 6 (Ni fydd disgyblion Bl4 yn mynychu gwersi nofio ar y diwrnod yma)14Visit to The Lyric Theatre to see a show – Yrs 3 to 6 (Yr4 pupils will not be attending swimming lessons on this day)
Diwrnod Plant Mewn Angen – disgyblion i wisgo pyjamas i’r ysgol am gyfraniad i’r apêl.18Children in Need Day – pupils to wear pyjamas to school for a contribution to the appeal.
Bingo Ben a Raffl Fawr CRAFf yn Neuadd yr Ysgol – drysau’n agor am 6.00yh, dechrau chwarae am 7.00yh.24PTFA Bingo Ben and Grand Raffle in the School Hall – doors open at 6.00pm, eyes down at 7.00pm
   
RHAGFYR / DECEMBER
Ffair Nadolig CRaFf yn Neuadd yr Ysgol – 3.30-6.30yh2PTFA Christmas Fayre in the School Hall – 3.30-6.30pm
Cyngherddau Nadolig Bydd pob plentyn o flynyddoedd 1 i 6 yn cymryd rhan yn y sioeau.13+14Christmas Concerts Every child from Year 1 to Year 6 will take part in the shows.
Cyngerdd Nadolig (6.00yh)13Christmas Concert (6.00pm)
Cyngerdd Nadolig (1.30yh)14Christmas Concert (1.30pm)
Cyngerdd Nadolig (6.00yh)14Christmas Concert (6.00pm)
Gwasanaeth Nadolig Dosbarthiadau NON (Meithrin) a BECA (Derbyn)16 yb/amChristmas Assembly NON (Nursery) & BECA (Reception) Classes
Cinio Nadolig Pawb i wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol.16Christmas Dinner Everyone to wear a Christmas jumper to school.
Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen (Meithrin-Bl2) Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda. Pawb i wisgo dillad eu hunain / dillad parti.19Foundation Phase (Nursery-Yr2) Christmas Party All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please. Everyone to wear own clothes / party clothes.
Parti Nadolig CA2 (Bl3-6) Pawb i wisgo dillad eu hunain /dillad parti.20KS2 (Yr3-6) Christmas Party Everyone to wear own clothes / party clothes.
Diwrnod ola’r tymor ysgol yn cau ar gyfer GWYLIAU’R NADOLIG22Last day of term school breaks for CHRISTMAS HOLIDAYS
Diwrnod HMS – Ysgol ar gau i ddisgyblion23INSET Day – School closed for pupils
   
IONAWR 2023 JANUARY
Dydd Llun – Dechrau Tymor y Gwanwyn9Monday – Spring Term commences